Powiat Kłodzki, Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku oraz PKS Kłodzko S.A. na mocy porozumienia od dwóch lat realizują, pilotażowy program : Ograniczenia bezrobocia poprzez zwiększenie mobilności osób bezrobotnych w powiecie kłodzkim. Jego głównym celem jest wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez umożliwienie pełnego dostępu do wszystkich usług i instrumentów oferowanych przez Urząd Pracy na lokalnym rynku pracy.

Program stanowi odpowiedź na potrzebę lepszego wykorzystania miejsc pracy w powiecie kłodzkim i wyrównywania szans na zatrudnienie mieszkańców z różnych jego rejonów.

W związku z dużym sukcesem pierwszych 3 edycji programu, który po części doprowadził do spadku bezrobocia , realizatorzy programu postanowili rozszerzyć od 01 stycznia 2018r. obszar jego działania na cały nasz powiat .

Projekt ten stwarza duże możliwości dla osób bezrobotnych, związane z bezpłatnym przejazdem środkami komunikacji zbiorowej(PKS Kłodzko) na terenie całego powiatu kłodzkiego. Pozwala na zaoszczędzenie  środków finansowych w rodzinnym budżecie. Prawdopodobnie jesteśmy jedynym takim powiatem w Polsce, gdzie osoby bezrobotne mają zapewniony bezpłatny dojazd do siedziby urzędu oraz filii w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie w celu załatwienia określonych spraw. Eliminacja bariery finansowej otwiera osobom bezrobotnym możliwość szerokiego dostępu do informacji o ofertach pracy, dostępnych usługach i możliwych formach wsparcia, a tym samym zwiększa w istotny sposób szanse na podjęcie pracy.

Aby uzyskać więcej  szczegółów zapraszamy do kontaktów z doradcami  klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Numery telefonów :

Kłodzko-748657410, Nowa Ruda-748735050, Bystrzyca Kłodzka-748116050

Informację o projekcie znajdą Państwo także na stronie internetowej www.pup.klodzko.pl oraz profilu na  facebooku.

Kontakt drogą elektroniczną – sekretariat@pup.klodzko.pl

 

 

Informacja - Pilotaż

 

                 Powiat Kłodzki wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku od 2016 roku realizują pilotażowy na skalę kraju Program ograniczenia bezrobocia poprzez zwiększenie mobilności osób bezrobotnych. Jego głównym celem jest wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia osób bezrobotnych poprzez umożliwienie pełnego dostępu do wszystkich usług i instrumentów oferowanych przez Urząd Pracy na lokalnym rynku pracy. Program stanowi odpowiedź na potrzebę lepszego wykorzystania miejsc pracy w powiecie kłodzkim i wyrównywania szans na zatrudnienie mieszkańców z różnych jego rejonów.  Skierowanie działań wspierających mobilność na obszary charakteryzujące się wysokim poziomem bezrobocia ma przyczynić się do lepszego zagospodarowania niewykorzystanych  zasobów pracy.

Założeniem przedsięwzięcia jest podwyższenie standardów obsługi klienta i zapewnienie stosowania działań w jednym miejscu dla osób bezrobotnych dojeżdżających z różnych miejscowości powiatu, co w konsekwencji przyczyni się do podwyższenia profesjonalizmu świadczonych usług i skuteczności działania. „Obowiązkowa” wizyta w PUP w chwili obecnej nie polega tylko na tzw. podpisaniu listy, lecz również na skorzystaniu z obsługi ewidencyjno-prawnej, z usług doradców zawodowych i specjalistów ds. rozwoju zawodowego, którzy pomogą określić ścieżkę rozwoju zawodowego, jak również ustalą możliwości dalszego kształcenia ustawicznego.  To również szansa na pozyskanie informacji dotyczącej aktualnych ofert pracy, a także możliwości aktywnego udziału w programach realizowanych przez tut. Urząd samodzielnie w wyniku pozyskanych środków, jak również realizowanych z wieloma zewnętrznymi partnerami rynku pracy.

Działania przedmiotowego Programu ukierunkowane zostały na wspieranie klientów szczególnie tych, którzy po raz pierwszy mają kontakt z nowym systemem obsługi  polegającym na „podnoszeniu atrakcyjności miejsca pracy”. Miejsce pracy rozumianego nie tylko jako zatrudnienie w miejscu zamieszkania lub niedalekiej odległości. W obecnej sytuacji pojęcie to rozumiane jest bardzo szeroko – praca w regionie, kraju lub też poza jego granicami.

Wizyty w ośrodku decyzyjnym powodują z pewnością rozszerzenia własnej „sieci kontaktów”.  Doświadczenie wykazuje, że jeżeli  bezrobotni stykaj się z grupą zawodowców z danej dziedziny, zwiększa to ich szanse na podjęcie zatrudnienia.  

Przeniesienie obsługi osób bezrobotnych do głównej siedziby to wielka szansa na ponowny powrót na rynek pracy dla osób po 50 roku życia, jak i długotrwale bezrobotnych.

W obu przypadkach bezrobotni w tych kategoriach nie są dostatecznie aktywizowani, szczególnie zaś ci zamieszkali w oddaleniu od centrum aktywizacyjnego, jakim jest główna siedziba Urzędu. Nie bez znaczenia w dzisiejszym świecie jest rozwój przedsiębiorczości, dlatego też Urząd wychodząc naprzeciw oczekiwaniom promuje i zajmuje się dystrybucją środków finansowych i kompendium wiedzy dla osób, którzy podjęli decyzję na prowadzenie własnej firmy.

Jednym z najistotniejszych postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku, Starostą Kłodzkim oraz PKS w Kłodzku jest zapewnienie bezpłatnego dojazdu osób bezrobotnych ze wszystkich gmin powiatu kłodzkiego do siedziby lub filii PUP w Kłodzku.

Tak więc oprócz wszystkich wcześniej wymienionych kwestii, wdrożenie Programu daje wielkie możliwości dla bezrobotnych związane z bezpłatnym przejazdem środkami komunikacji zbiorowej na terenie powiatu kłodzkiego. Prawdopodobnie jesteśmy jedynym takim powiatem w Polsce, gdzie bezrobotni mogą przy okazji wizyty w urzędzie pracy załatwić wiele ważnych spraw rodzinny np. wizyta u lekarza, załatwienie spraw w innych urzędach, wywiadówka w szkole i wiele innych.  Z pewnością pozwala to na zaoszczędzenie pewnych  środków finansowych w rodzinnym budżecie. 

W latach 2016-2017 takie uprawnienie dotyczyło tylko miejscowości objętych Programem, od 1 stycznia 2018 roku, z takiej możliwości mogą cieszyć się osoby bezrobotne z terenu całego powiatu kłodzkiego. 

Aby uzyskać więcej  szczegółów zapraszamy do kontaktów z naszymi doradcami  klienta pod n/w numerami telefonów: siedziba PUP w Kłodzku: 74-865-74-10, filie PUP: w Nowej Rudzie: 74-873-50-50 i Bystrzycy Kłodzkiej: 74-811-60-50.

Informację o projekcie znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej www.pup.klodzko.pl  oraz naszym profilu na facebooku/ PowiatowyUrzadPracy.

Jeżeli chcielibyście Państwo nam zadać pytanie drogą elektroniczną, prosimy o przesłanie ich  na adres:

sekretariat@pup.klodzko.pl